Oxidation ditch

ระบบคลองเวียนวน (Oxidation Ditch; OD)

ลักษณะสำคัญของระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์แบบนี้ คือรูปแบบของถังเติมอากาศจะมีลักษณะเป็นวงรีหรือวงกลม ทำให้น้ำไหลวนเวียนตามแนวยาว (Plug Flow) ของถังเติมอากาศ และรูปแบบการกวนที่ใช้เครื่องกลเติมอากาศตีน้ำในแนวนอน (Horizontal Surface Aerator) รูปแบบของถังเติมอากาศลักษณะนี้จะทำให้เกิดสภาวะที่เรียกว่า แอน็อกซิก (Anoxic Zone) ซึ่งเป็นสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนละลายในน้ำทำให้ไนเตรทไนโตรเจน (NO32-) ถูกเปลี่ยนเป็นก๊าซไนโตรเจน (N2) โดยแบคทีเรียจำพวกไนตริฟายอิงแบคทีเรีย (Nitrosomonas Spp. และ Nitrobactor Spp.) ทำให้ระบบสามารถบำบัดไนโตรเจนได้

 

aa6

 

 

 

 

Contact Us

Email:
หัวข้อติดต่อ:
ข้อความ:
คำถามป้องกัน Spam กรอกคำตอบเป็นตัวเลข ช่องด้านล่าง 2+2 =?

Follow on Facebook

Member Area

Watecline co.,ltd. Water and WastewaterTreatment   543/348 Jaransanitwong 37 rd, Bangkhunsri Bangkoknoi Bangkok Thailand 10700

Tel : 02-4183174, 02-412-6295-7  Fax : 02-4182426  Email : info@watecline.com